RWD

Regulamin

Prosimy wszystkich naszych Gości o zapoznanie się z regulaminem.

Regulamin rezerwacji i wynajmu domków letniskowych "Domki Białogóra" Białogóra, ul Okrężna 8.

Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu domków. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie wpłaty zadatku umowę najmu uważa się za zawartą.

Rezerwacja i zasady płatności

1. Zapytania w sprawie rezerwacji można dokonać telefonicznie lub mailowo.

2. Uzgodnioną rezerwację wstępną (mailową) należy potwierdzić wpłacając zadatek w wysokości 30% wartości pobytu na na dane Antonio Marek Styn, ul. Okrężna 10, 84-113 Białogóra, konto: 62 8349 0002 0000 2437 2000 0010 (liczy się data zaksięgowania na koncie odbiorcy) w terminie podanym w mailu przyjmującym rezerwację wstępną. Brak wpłaty w podanym terminie spowoduje anulowanie rezerwacji wstępnej. 

3. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

4. Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy. Dopuszczalna jest płatność całości kwoty za pobyt przelewem pod warunkiem zaksięgowania wpłaty na rachunku Wynajmującego przed rozpoczęciem najmu.

5. Wynajmujący zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.

6. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.

7.  W przypadku rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych zadatek nie podlega zwrotowi.

8. Zmiana terminu rezerwacji przez Wynajmującego jest możliwa bez utraty zadatku, tylko po uzgodnieniu z Właścicielem Domków, przy uwzględnieniu wolnych miejsc.

9. Anulowanie rezerwacji w terminie krótszym niż 45 dni przed rozpoczęciem najmu, lub w trakcie najmu wiąże się z utratą wpłaconego zadatku.

10. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem Domku a Wynajmującym obejmuje tylko i wyłącznie wynajem domków. Nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.

11. Cena najmu nie obejmuje opłaty klimatycznej

Obowiązki Wynajmującego i zakwaterowanie

12. Zakwaterowanie w terminie wakacyjnym letnim, następuje od godz. 16:00 w dniu przyjazdu i kończy się do godz. 10:00  w dniu wyjazdu, chyba, że inaczej uzgodniono z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy.

13. Zakwaterowanie poza sezonem następuje w porach obustronnie uzgodnionych.

14. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Domku w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie Właścicielowi godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku.

15. Przy pobraniu kluczy do Domku Wynajmujący okazuje dokument tożsamości, umożliwiając Właścicielowi Domków  potwierdzenie danych.

16. Liczba osób mających zamieszkać w Domku jest ograniczona do podanej w ofercie. Wynajmujący jest zobowiązany do przedstawienia danych osób korzystających z wynajmowanego przez niego obiektu. W przypadku przekroczenia deklarowanej w karcie zgłoszeniowej liczby osób korzystających z Domku (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

17. Cena usług świadczonych przez Właściciela Domków Białogóra nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie mienia (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży, wartościowych przedmiotów, kradzież samochodów pozostawionych na parkingu (parking niestrzeżony) itp. w czasie całego pobytu

18. Właściciel Domków nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci przebywających na placu zabaw. Korzystanie z placu zabaw tylko dla dzieci pod opieką osoby dorosłej.

19. Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Domek, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w Domku.

20. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Właściciela.

21. Brak uwag ze strony Wynajmującego co do takich uszkodzeń do końca dnia tj. do godz. 22:00 po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do całego lokalu, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się  w dobrym stanie.

22. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe z jego winy w Domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt lub do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką na ręce Właściciela.

23. Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania prosimy zgłaszać niezwłocznie Właścicielowi.

24. W Domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

25. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu lub innym wskazanym przez Właściciela. 

26. W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

27. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 7:00 Właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji wezwania policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

28. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domku zabrania się

  • używania jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych,
  • wnoszenia łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu,
  • rozpalania ogniska,
  • nie dopuszcza się rozpalania grilla na drewnianym tarasie.

29. Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domku. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu.

30. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody spowodowane przez osoby mu towarzyszące.

31. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania porządku w Domku.

32. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, dostępu do internetu.

33. Akceptujemy pobyt zwierząt na terenie Domków Białogóra pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu podczas rezerwacji oraz, że nie będą zagrażały i przeszkadzały osobom mieszkającym w pobliżu. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi Wynajmujący. Właściciele psów zobowiązani są do sprzątania odchodów.

Postanowienia końcowe

34. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

35. Sprawy nieujęte w regulaminie regulują przepisy kodeksu cywilnego.

Rezerwacje
i informacje

tel:
519 190 819

• W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt telefoniczny.

• Pobieramy opłatę klimatyczną dla Urzędu Gminy.

• Doba hotelowa zaczyna się od godz. 16.00 a kończy do godz. 10.00 w dniu wyjazdu.